veterinárna

klinika

Online OBJEDNÁVKA
0911 984 936
Slider 10

  Cestovné pasy

   

  Podmienkou vystavenia cestovného pasu je zviera označené mikročipom.

   

  Ak sa rozhodnete cestovať so psom, mačkou alebo fretkou mimo územia Slovenskej republiky, je nutné aby ste mu dali vystaviť cestovný pas.

   

  Spoločenské zvieratá (psy, mačky, fretky), ktoré sa premiestňujú - cestujú mimo územie Slovenskej republiky musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa v súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS.

   

   

  Čo je premiestňovanie:


  Premiestňovanie je definované v čl. 3 písm. c) Nariadenia (ES) č. 998/2003 a to ako: ,,každé premiestnenie spoločenského zvieraťa medzi členskými štátmi alebo jeho vstup alebo opätovný vstup na územie spoločenstva z tretej krajiny“.

   

  Komerčným premiestňovaním sa rozumie: premiestňovanie psov, mačiek a fretiek za účelom predaja, t. j. za účelom uvádzania na trh, prevádzania do vlastníctva alebo do držby iného vlastníka, t.j. ktoré sú predmetom obchodu. Nevzťahuje sa na premiestňovanie v rámci územia SR.

   

  Nekomerčným premiestňovaním sa rozumie: premiestňovanie psov, mačiek, fretiek za účelom sprevádzania svojho vlastníka alebo držiteľa s rôznym zámerom napr. návšteva, dovolenka, výstava, športová účasť a iné.

   

   

  Čo je pas spoločenského zvieraťa:

   

  Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník preukazuje identitu zvieraťa, platnosť vakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky, fretky. V cestovnom pase sú uvedené všetky údaje o zvierati (druh, meno, vek, plemeno, pohlavie, farba srsti) a tiež údaje o majiteľovi zvieraťa. Cestovný pas plno nahrádza očkovací preukaz. Majiteľ zvieraťa na všetky ďalšie očkovania chodí s cestovným pasom, nie s očkovacím preukazom.

   

   

  Kto vydáva pas pre zviera:

   

  Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat a je zapísaný do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

   

  Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia!

   

  Podmienky jednotlivých krajín sa líšia, preto sa o presných podmienkach vycestovania do krajín v rámci aj mimo Európskej únie v predstihu informujte u veterinárneho lekára.

   

   

  Pozrite si, aké sú podmienky pre vycestovania domáceho zvieraťa do našej obľúbenej dovolenkovej destinácie - do Chorvátska.

  Čipovanie Očkovanie Pasy Facebook