Cestovné pasy

Podmienkou vystavenia cestovného pasu je zviera označené mikročipom.

Ak sa rozhodnete cestovať so psom, mačkou alebo fretkou mimo územia Slovenskej republiky, je nutné aby ste mu dali vystaviť cestovný pas.

Spoločenské zvieratá (psy, mačky, fretky), ktoré sa premiestňujú - cestujú mimo územie Slovenskej republiky musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa v súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS.

Čo je premiestňovanie

Premiestňovanie je definované v čl. 3 písm. c) Nariadenia (ES) č. 998/2003 a to ako: ,,každé premiestnenie spoločenského zvieraťa medzi členskými štátmi alebo jeho vstup alebo opätovný vstup na územie spoločenstva z tretej krajiny“.

Komerčným premiestňovaním sa rozumie: premiestňovanie psov, mačiek a fretiek za účelom predaja, t. j. za účelom uvádzania na trh, prevádzania do vlastníctva alebo do držby iného vlastníka, t.j. ktoré sú predmetom obchodu. Nevzťahuje sa na premiestňovanie v rámci územia SR.

Nekomerčným premiestňovaním sa rozumie: premiestňovanie psov, mačiek, fretiek za účelom sprevádzania svojho vlastníka alebo držiteľa s rôznym zámerom napr. návšteva, dovolenka, výstava, športová účasť a iné.

Čo je pas spoločenského zvieraťa

Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník preukazuje identitu zvieraťa, platnosť vakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky, fretky. V cestovnom pase sú uvedené všetky údaje o zvierati (druh, meno, vek, plemeno, pohlavie, farba srsti) a tiež údaje o majiteľovi zvieraťa. Cestovný pas plno nahrádza očkovací preukaz. Majiteľ zvieraťa na všetky ďalšie očkovania chodí s cestovným pasom, nie s očkovacím preukazom.

Kto vydáva pas pre zviera

Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat a je zapísaný do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia!

Podmienky jednotlivých krajín sa líšia, preto sa o presných podmienkach vycestovania do krajín v rámci aj mimo Európskej únie v predstihu informujte u veterinárneho lekára.

Cestovný pas zvieraťa pre Chorvátsko

Keďže našou najobľúbenejšiou dovolenkovou destináciou je Chorvátsko, uvedieme podmienky tejto krajiny. Nepotešia sa určite majitelia plemena Pittbull teriér a jeho krížencov, nakoľko je im vstup na územie Chorvátska úplne zakázaný.

Vaše zviera musí mať platný cestovný pas, musí byť označené čipom a musí byť správne zaočkované proti besnote. U šteniat, ktoré sú očkované prvý krát (primovakcinácia) spravidla vo veku troch mesiacov, to znamená, že od dátumu očkovania po vstup musí uplynúť doba minimálne šesť mesiacov a najviac dvanásť mesiacov. U dospelých zvierat je horný limit platnosti revakcinácie 12 mesiacov pred vycestovaním.

Veterinárny lekár zaznačí do pasu zvieraťa vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni pred vycestovaním. Deň až dva pred cestou odporúčame zviera odčerviť a ošetriť prípravkom proti ektoparazitom. V Chorvátsku sa totiž vyskytujú parazitárne choroby viažuce sa k teplej klíme (dirofilarióza).

Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes